โครงสร้างบุคลากร

 

.:: บุคลากรสำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่น ::.
 

 

     
    นายชิตชัย  สมอุปฮาด
 
    แรงงานจังหวัดขอนแก่น
 
   
  นางพรผกา  ศิริบุรี
  นายบรรจบ  อุนารัตน์
  นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ
  นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
       
   
  นางสาวกาญจนา ราชชาดา
นางจารี  คุ้มบุ่งคล้า
นางสาวรัชนี  ดีโป
  นักวิชาการแรงงานชำนาญการ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เจ้าพนักงานการเงินและการบัญชีชำนาญงาน
       
 
  นายบำนาญ  หินตะ
นายสุวัชระ  ศรีบุดดา นางสาวสรัญญา  ใจคง
  พนักงานขับรถยนต์ ส 2 นักวิชาการแรงงาน ศูนย์บริการร่วมฯ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
       
 
 
  นายเดโชชัย  ล้อมทอง นางสาวประไพษร  เกิดผักแว่น  นายพิพัตร   อรุณรัศมี
  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประมวลผล เจ้าหน้าที่แรงงาน พนักงานขับรถยนต์